Møllestien 3 - 3200 Helsinge

Vedtægter for kunstværkstederne - Møllestien
 
Navn, formål og hjemsted § 1 Foreningens navn er "Kunstværkstederne Møllestien"  med hjemsted i Gribskov Kommune. Foreningen er stiftet d. 27 januar 1997.
 
 
§ 2 Foreningens formål er at fremme interessen for kunstens vilkår i Gribskov Kommune og omegn ved:

1.værkstedsfaciliteter  2.udstillingsvirksomhed  3.møder om kunst og kunstaktiviteter  4.kurser  5.foredrag  6.besøg på udstillinger, museer o.l.  7.besøg hos kunstnere og værksteder  8.aktiviteter, der forbedrer kunstlivet 
 
 
Medlemmer § 3 Stk. 1. Som medlem kan optages alle med interessen for kunstens vilkår i Gribskov Kommune og omegn:
 
Medlemmer deles i 4 grupper: Gruppe 1: aktive medlemmer. Gruppe 2: passive medlemmer. Gruppe 3: firmamedlemmer / sponsorer o.l. Gruppe 4: æres medlemmer.
 
Medlemskabet regnes fra den 1. i den måned, for hvilken der første gang betales kontingent.
 
Stk. 2. Medlemskabet ophører automatisk, hvis ingen af ovennævnte betingelser længere er opfyldt.
 
Et medlem, der ikke har betalt forudbetalt kontingent, jvf. § 4 inden fristens udløb tilsendes rykker. Betales den ikke, betragtes medlemmet som udmeldt.
§ 4 Stk. 1. Kontingentet fastlægges ved den årlige generalforsamling for de enkelte grupper for den kommende generalforsamlingsperiode. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
 
Stk. 2. Medlemmer opkræves kontingentet forud for en generalforsamlingsperiode, dog for nye medlemmer reduceres kontingent i første medlems år svarende til brøkdelen af rest perioden i hele måneder af generalforsamlingsperiode.
 
 
§ 5 Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med 3 måneds varsel til bestyrelsen. Tilbagebetaling af kontingent finder ikke sted.
 
 
Regnskab og revision § 6 Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalender året. Efter regnskabets udløb, affattes et driftsregnskab over foreningens indtægter og udgifter, samt status.
 
Stk. 2. Bestyrelsen forvalter foreningens midler. Kassebeholdningen må ikke overstige kr.1000,00. Overskydende beløb skal indsættes på bank-/sparekasse eller girokonto i foreningens navn.
 
Stk. 3. Udover medlemskontingent kan foreningen få indtægt fra provision fra kunstudstillinger (fastsættes på generalforsamlingen), salg af billetter og entrékort m.m. til afholdte aktiviteter, gaver og sponsering m.m.
 
Stk. 4. Støttebidrag fra enkeltpersoner, foreninger, organisationer, myndigheder eller firmaer kan efter bestyrelsens beslutning give ret til at benytte foreningens navn i medieomtale. 
 
Stk. 5. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 


Stk. 6. Ved væsentlige dispositioner tegnes foreningen af mindst 4 bestyrelsesmedlemmer eller ved formand og mindst 2 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening. 
 
Stk. 7. Ved andre økonomiske forhold kan formanden og 4 bestyrelsesmedlemmer i forening bemyndige 2 bestyrelsesmedlemmer til kollektivt at disponere over foreningens midler. 
 
Stk. 8. Kassereren forestår kasse- og regnskabsvirksomhed og forelægger på den ordinære generalforsamling, det reviderede regnskab samt budget for det kommende år. Kassereren fører kassebog i overensstemmelse med de anvisninger, som bestyrelsen har givet for administration af foreningens formue herunder optagelse, udmeldelse, indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan i samråd med formanden råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank samt ansvaret om at indgå aftaler herom.
 
Stk. 9. Årsregnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Regnskabet fremsendes til klubbens medlemmer senest en uge før generalforsamlingen.
 
Stk. 10. Årsregnskabet godkendes og underskrives af formanden og kasserer. Det skal tillige underskrives af de revisorer, der er valgt af foreningens højeste myndighed.
 
Stk. 11. Foreningens indtægter og formue må kun anvendes til opfyldelse af foreningens formål, jf. § 2, og må hverken som lån, sikkerhedsstillelse eller gave tilflyde andre.
 
Stk. 12. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, som hviler på foreningen.
 
Stk. 13. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
 
 
 
Valg til bestyrelsen § 7 Stk. 1. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer i h.t. § 3 stk. 1, som har betalt rettidigt kontingent før generalforsamlingen. Nye medlemmer skal dog have været medlem i minimum 6 måneder for at kunne blive valgt som bestyrelsesmedlem.
 
Stk. 2. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og består af 5-7 medlemmer. 
 
Stk. 3. I hvert lige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, på ulige år er de øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg.  

Stk. 4. Valg til bestyrelsesmedlem gælder for en periode på maksimalt 2 år.
 
Stk. 5. Generalforsamlingen vælger hvert år en eller flere suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.  

Stk. 6. Valg til suppleant, revisor og revisorsuppleant gælder for en periode på maksimalt 1 år.
 
Stk. 7. Afgår bestyrelsesmedlemmer i utide indkaldes suppleanter i deres sted, og sidder i hele den periode bestyrelsesmedlemmet var valgt for.
 
Stk. 8. Hvis der mellem 2 ordinære generalforsamlinger afgår 2 eller flere bestyrelsesmedlemmer, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af nye bestyrelsesmedlemmer til erstatning for de afgående i disses resterende valgperiode.
 
Stk. 9. Samtlige poster kan besættes ved genvalg
 
 
Administration § 8 Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
 
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart, og senest 14 dage efter generalforsamling

med valg af formand, næstformand, sekretær og kasserer.
 
Stk. 3. Bestyrelsen udfører de funktioner, der er tillagt den i henhold til denne vedtægt, og  varetager i øvrigt foreningens øverste ledelse under ansvar for generalforsamling.
 
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
Stk. 5. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.
 
Stk. 6. Bestyrelsesmøder afholdes så vidt muligt, én gang i kvartalet, og i øvrigt, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.
 
Stk. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede eller 3 medlemmer, hvoraf den ene er enten formanden eller næstformanden.
 
Stk. 8. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Såfremt afstemningen står lige er formandens stemme afgørende.
 
Stk. 9. Hvis mindst 40 procent af bestyrelsens medlemmer ønsker afgørelser afprøvet mod et flertal af bestyrelsen kan dette ske ved ekstraordinær generalforsamling.
 
Stk. 10. Sekretæren fører protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, ligesom sekretæren udfører den løbende korrespondance for foreningen.
 
Stk. 11. Der skrives referat af bestyrelsesmøder.
 
 
§ 9 Stk. 1. Bestyrelsen fastlægger reglerne for benyttelse af værkstedsfaciliteterne.
 
Stk. 2. Der kan til enhver tid oprette aktivitetsgrupper med særlige aktivitetsområder eller formål, som aftales med bestyrelsen. En repræsentant for en gruppe kan deltage i bestyrelsesmøder, hvor gruppens arbejde behandles.
 
Stk. 3. Ønskes reglerne for en aktivitetsgruppe ændret i perioden mellem den ordinære generalforsamling, forelægges forslaget for bestyrelsen, som tager stilling til ændringsønsket ved først kommende bestyrelsesmøde. Ved fortsat uenighed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling jvf. § 14, dog senest en måned før den ordinære generalforsamling.
 
 
Generalforsamling § 10 Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i første kvartal i regnskabsåret.
 
Stk.2. Den indkaldes skriftligt senest 3 uger før afholdelse og senest 1 uge før generalforsamling, skal indkaldelse med dagsorden blive meddelt ved opslag.
 
Stk. 3. Indkaldelsen kan ske elektronisk.
 
Stk. 4. Medlem i restance med kontingent har ikke stemmeret ved fremmøde til generalforsamling.
 
 
§ 11 Stk. 1. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
 
Stk. 2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
 
1) Valg af dirigent og referent. 2) Formanden aflægger beretning. 3) Grupperne aflægger beretning. 4) Kassereren forelægger revideret regnskab. 5) Kassereren forelægger budget og forslag til  kontingent. 6) Fastsættelse af kontingent. 7) Indkomne forslag. 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer, 1 eller flere suppleanter og 1 revisorer og 1 revisorsuppleant. 9) Eventuelt.
 
 
§ 12 Stk. 1. Forslagsberettigede er alle medlemmer i h.t. § 3 stk. 1. 

Stk. 2. Forslag til ændring af vedtægter samt forslag, der ikke knytter sig til et punkt på dagsordenen, skal være indleveret til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 
Stk. 3. Hvis der er stillet forslag om ændring af vedtægter, skal dette fremgå af dagsordenen.
 
 
§ 13 Stk. 1. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflertal af de afgivne stemmer (undtaget vedtægts-ændringer, jvf. § 16).
 
Stk. 2. Et medlem kan give et andet medlem fuldmagt til at stemme for sig. Fuldmagten skal være bestyrelsen bekendt før start af generalforsamling.
 
Stk. 3. Hver fremmødt medlem har 1 stemme. Herudover kan et fremmødt medlem varetage fuldmagt med stemme afgivelse fra 2 øvrige medlemmer af foreningen. 
 
Stk. 4. Såfremt mindst 2 medlemmer stiller krav derom, skal afstemningen foregå skriftligt. 
 
 
§ 14 Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.
 
Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske, såfremt 40 procent af medlemmer af bestyrelsens ønsker det, eller når mindst 30% af medlemmerne over for bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom, ledsaget af forslag til dagsorden.
 
Stk. 3. På ekstraordinær generalforsamling kan kun de forslag komme til afstemning,
som er optaget på dagsordenen og nævnt ved indvarslingen, samt ændringsforslag hertil.
 
Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted senest 3 uger efter begæringens fremsættelse.
 
 
§ 15 Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.
 
 
§ 16 Stk. 1. Vedtægtsændringer vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger på samme måde som øvrige forslag, jvf. § 13.
 
Stk. 2. Vedtages en ændring på generalforsamlingen, indkaldes der inden 2 uger til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages eller forkastes endeligt ved simpel stemmeflertal.
 
Stk. 3. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.
 
 
Foreningens opløsning § 17 Stk. 1. Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en i den anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Opløsning skal støttes af mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer.
 
Stk. 2. Generalforsamlingen træffer afgørelse om afvikling, og foreningens eventuelle formue, udloddes til almennyttige formål, der har tilknytning til foreningens formål. Beslutning herom træffes på den opløsende generalforsamling.
 
 
 
 
Nærværende vedtægt, der er revideret på og vedtaget på generalforsamling, den 27. marts 2017, træder straks i kraft. Samtidig ophæves tidligere udsendt vedtægt med dertil hørende tillægsblade.
 
Bestyrelsen underskrift:

 

 

De gamle vedtægter:

VEDTÆGTER FOR KUNSTVÆRKSTEDERNE

§ 1. Foreningens navn er "Kunstværkstederne Møllestien" med hjemsted i Gribskov Kommune.

§ 2. Foreningens formål er at fremme kunstens vilkår i Gribskov Kommune og omegn ved:

1.værkstedsfaciliteter 
2.udstillingsvirksomhed 
3.møder om kunst og kunstaktiviteter 
4.kurser 
5.foredrag 
6.besøg på udstillinger, museer o.l. 
7.besøg hos kunstnere og værksteder 
8.aktiviteter, der forbedrer kunstlivet 

 

§ 3. Medlemskab

Medlemmer deles i 3 grupper:

Gruppe 1: aktive medlemmer
Gruppe 2: passive medlemmer
Gruppe 3: firmamedlemmer / sponsorer o.l. 

Kontingent for de enkelte grupper fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

 

§ 4. Foreningens ledelse

1 Generalforsamlingen holdes hvert år for alle foreningens medlemmer.

2 Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og består af 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig efter årsmødet i denne periode med en formand, en næstformand, en sekretær, en kasserer.

3 Ved væsentlige dispositioner tegnes foreningen af mindst 4 bestyrelsesmedlemmer eller ved formand og mindst 2 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

4 Afgår bestyrelsesmedlemmer i utide indkaldes suppleanter i deres sted.

5 Der kan til enhver tid oprettes aktivitetsgrupper med særlige aktivitetsområder eller formål, som aftales med bestyrelsen. En repræsentant for en gruppe kan deltage i bestyrelsesmøder, hvor gruppens arbejde behandles.

6 Udvalg til løsning af særlige opgaver kan nedsættes af bestyrelsen eller på generalforsamlingen. Mindst et medlem af bestyrelsen skal være medlem af udvalget.

7 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede eller 3 medlemmer, hvoraf den ene er enten formanden eller næstformanden.

8 Beslutninger i bestyrelsen afgøres ved simpel stemmeflerhed. Såfremt afstemningen står lige er formandens stemme afgørende.

9 Hvis 3 af bestyrelsens medlemmer ønsker afgørelser afprøvet mod et flertal af bestyrelsen kan dette ske ved ekstraordinær generalforsamling.

10 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

 

§ 5. Generalforsamling

Generalforsamling holdes hvert år i første kvartal. Medlemmerne indkaldes med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Alle valg og vedtagelser på generalforsamlingen skal ske ved simpel stemmeflerhed.

Dagsorden for mødet skal mindst indeholde følgende:

1 Valg af dirigent

2 Bestyrelsesformandens beretning for det foregående år (regnskabsår).

3 Gruppernes beretning.

4 Fremlæggelse af regnskab og budget.

5 Fastsættelse af kontingent.

6 Indkomne forslag.

7 Valg af bestyrelse, 2 suppleanter og 1 revisor. I hvert lige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, på ulige år 4 medlemmer. Hvert andet år vælges en suppleant og en revisor.

8 Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes såfremt 3 medlemmer af bestyrelsens ønsker det, eller en større kreds (30 % af medlemmerne) skriftligt ønsker det. Der gælder samme varsler som for ordinær generalforsamling.

 

§ 6. Foreningens økonomi

Foreningens regnskab går fra 1. januar til sidste dag i december samme år (følger kalenderåret). Udover medlemskontingent kan foreningen få indtægter fra provision fra kunstudstillinger (fastsættes på generalforsamlingen), salg af billetter og entrékort m.m. til afholdte aktiviteter, gaver og sponsering m.m.

Støttebidrag fra enkeltpersoner, foreninger, organisationer, myndigheder eller firmaer kan efter bestyrelsens beslutning give ret til at benytte foreningens navn i medieomtale.

Større dispositioner skal tegnes ved 4 eller flere bestyrelsesmedlemmer i forening.

Foreningen tegnes i økonomiske forhold af kassereren. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan i samråd med formanden råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank samt ansvaret om at indgå aftaler herom. 

 

§ 7. Vedtægtsændringer og ophør

Ændringer af foreningens vedtægter eller ophævelse af foreningen kan ske på en generalforsamling og skal være bekendtgjort i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Ved foreningens ophør udloddes foreningens eventuelle formue til almennyttige formål, der har tilknytning til foreningens formål. Beslutningen herom træffes på den opløsende generalforsamling

Vedtaget den 21. marts 2013