Møllestien 3 - 3200 Helsinge

Kunstværkstedernes generalforsamling torsdag d. 17 marts 2016

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning for det forgangne år

 3. Gruppernes beretning

 4. Fremlæggelse af regnskab og budget

 5. Fastsættelse af budget 2016/2017 og kontingent for 2017

 6. Indkomne forslag:

  Anvendelsen af tørrerummet/depot. Der er flere malere, der nu maler med olie og har behov for tørreplads til de våde lærreder.

  Hvad skal der ske med de værker og lærreder, der har stået meget længe, og som, trods gentagne opfordringer, ikke er blevet taget hjem?

 7. Valg til bestyrelsen

 8. Evt.

   

Ad1  

Jan Hovald blev valgt til dirigent. Derefter bød han alle velkommen, og kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel.

 

Ad2

Inden Gitte Marie Michelsen startede på årets beretning, fik alle de afgående bestyrelsesmedlemmer et par flasker vin, tak for indsatsen og masser af klapsalver.

 

Beretning for året 2015

Ved generalforsamlingen 2015 valgte Lis Glidal at stoppe som formand. Det lykkedes ikke at få valgt en ny bestyrelse – og det var nødvendigt med en ekstraordinær generalforsamling. I sommers forsøgte vi så at samle den nye bestyrelse. Vi sad 3 personer og var ikke beslutningsdygtige - folk var på sommerferie. Vi skulle helt hen til august, før jeg blev valgt af en enig bestyrelse. Helle Bjørn Rose blev næstformand, men trak sig desværre af personlige årsager. Derfor trådte Birgitte Brinkløv, der var suppleant, op som næstformand.

 

På den ekstraordinære generalforsamling besluttede vi også at formandens opgaver skulle spredes mere ud.

Det fordelte vi sådan:

Sonja Lebeda sagde ja til at tage sig af aktiviteter i huset. Dvs. café aftner, croquis m.m. hvor hun har gjort et stort arbejde.

Christian Saxe ville tage sig af huset og nøglerne.

Sacha Eriksen lovede at koordinere rengøringen og tage sig af Facebook.

Mens Lis Glidal sammen med Pia Vestmar fortsat står for de 2 årlige fælles udstillinger i Helsinge Kultur hus. Jeg koordinerer de øvrige udstillinger.

 

Vi har haft bestyrelsesmøder ca. en gang om måneden.

Der har været en del, der skulle diskuteres og besluttes. Den nye struktur faldt ikke lige let for alle.

Alle forandringer er svære. Vi er stadig væk i en forandringsproces. Det gælder om at bevare det der er godt, og forny det, der trænger til fornyelse.

Det mener jeg, vi kan gøre ved at gøre os mere synlige og åbne huset mere. Vi skal dels fortsætte med de aktiviteter vi har, og dels have nye tilbud med høj kvalitet til folk.

 

Jeg havde ingen som helst intentioner om at skulle være formand. Det kan flere bevidne. Mit formål med at træde ind i bestyrelsen var at gøre vores hjemmeside bedre og styrke kommunikationen i foreningen.

Jeg har nu redigeret indholdet på hjemmesiden.

Opbygningen af den og programmet bagved er desværre forældet. Jeg har ikke haft hverken tid eller resurser til at gøre noget ved det. Det er noget jeg håber, vi på et tidspunkt kan få gjort noget ved. Det er desværre ikke bare sådan lige.

Mange informationer bliver sendt ud på mail og sat op på opslagstavlerne, der er blevet flyttet lidt. Den i køkkenet indeholder informationer fra bestyrelsen, den nye er delt op i 2. En til udstillinger og en til andre meddelelser.

Jeg har samlet en mappe, hvor man kan finde forskellige oplysninger om foreningen bl.a. referater fra bestyrelsesmøderne. Datoerne for bestyrelsesmøderne kan ses på kalenderen i køkkenet og på hjemmesiden.

Vi har fået vores egen mail adresse. Den bliver brugt flittigt af nogle af jer, og det er jeg glad for.

 

Meget af min tid er gået med arbejdet, der fulgte i kølvandet på Gribskov Kommunes beslutning om at by udvikle Helsinge og sælge vores hus, Frivilligcenteret og Ungdomshuset.

Jeg har haft en del møder med folk fra kommunen og med medlemmerne, skrevet mange sider, som med hjælp fra Elise, er blevet kogt ned til 2 sider, der er sendt til Gribskov Kommune og til jer.

Den foreløbige kulmination var, da vi holdt åbent hus i forbindelse med den byvandring der var d.16.januar i år.

Rigtig mange tak til alle jer, der støttede op om det arbejde. Vi afventer nu de videre beslutninger i kommunen.

 

Jeg håber også, I har følt jer godt informerede om hvad der sker i foreningen.

 

I sommers mistede vi et værksted. Det er vi kede af. Der blev øvet hærværk af nogle, der brugte det som værested. Det var nødvendigt at få det fjernet.

Kommunen er ikke indstillet på at erstatte det på nuværende tidspunkt – de har jo besluttet at sælge huset. Jeg håber inderligt det kan lade sig gøre at få et nyt sten- og skulpturværksted igen. For jeg mener, det er vigtigt også at have skulptører i huset.

 

Aktiviteter

Som sædvanlig har vi haft 2 fælles udstillinger i Kulturhuset.

Forårsudstillingen stod i grafikernes tegn.

Temaet for efterårsudstillingen var: masker. Der var en male workshop i forbindelse med efterårsudstillingen.

 

Forskellige medlemmer har haft udstillinger rundt omkring.

 

Croquis

I foråret blev der holdt 3 gange croquis. I efteråret blev der afholdt 4 gange.

Deltagerne havde stor glæde af det. Desværre var tilslutningen ikke så stor som vi kunne ønske. Derfor gav det underskud. Vi vil her i foråret forsøge med croquis om lørdagen i stedet og med tilmelding. Så vær opmærksom på det.

 

Cafe aftner

Vi har haft 4 café aftner. 2 i foråret. 2 i efteråret. De der var til stede syntes det var meget inspirerende.

 

Torsdag aften kl 19

Som noget nyt har vi haft åbent for alle torsdag aften.

Det var et ønske på generalforsamlingen sidste år, at der skulle være mere aktivitet i aftentimerne.

Tilslutningen har været lille, men jeg tror det er vigtigt at have en aften, hvor der er åbent for alle især nye interesserede. I begyndelsen kom der interesserede, hvor vi havde en notits i Ugeposten. Måske er det et spørgsmål om at gøre noget mere reklame for os selv. Også at minde os selv om, at det er en fin måde at møde andre medlemmer på tværs af grupperne.

 

Åbne værksteder

Mandag, onsdag eftermiddag og fredag er værkstederne åbne for medlemmer. Susanne Strøyberg, Pia Vestmar og jeg er kontaktpersoner. Fredag kaldes gruppen Team Fredag.

Der mødes et varierende antal medlemmer. Det er ikke faste grupper som sådan. Man kommer og går som det passer en bedst. Som man jo også kan på alle de tider, hvor der ikke er faste grupper der mødes.

 

Kunst udlån

Biblioteket har nu udlån af kunst. Det er for alle kunstnere, ikke kun vore medlemmer.  Men vi har doneret de kasser, billederne står i. Det skete inden jeg blev formand.

 

Nye medlemmer

Der er kommet en del nye medlemmer det sidste halve år ca.10 - flere keramikere.

Vi har endnu ikke overblik over hvor mange, der har valgt at træde ud af foreningen.

 

Stor tak til alle, der har støttet.

Jeg vil ikke nævne navne, jeg risikerer bare at glemme nogen. En kan jeg dog ikke takke nok. Elise Bengtsson, som var uvurderlig hjælp i alt skrivearbejdet. Hun har fået en lille gave.

 

 

Beretningen blev godkendt.

 

Spørgsmål og kommentarer efterfølgende:

Jørgen Ingvorsen: Det er vigtigt at kommunen får besked om, at vi løbende får nye medlemmer.

Gitte Marie: Det får de.

Hans Jultved: Hvad er der af planer hvis huset skal rives ned?

Gitte Marie: Der er en lille chance for at vi får lov til at beholde huset. Det kan man læse om i det materiale fra Gribskov Kommunes behandling af sagen, der er blevet sendt ud via mail. Man kan også finde oplysningerne på Gribskov Kommunes hjemmeside. Kommunen har under alle omstændigheder forpligtet sig til at finde lokaler til os. Så vi må afvente, og se hvad der bliver besluttet.

Bente Krog: Roste bestyrelsen for at være rigtig gode til at informere medlemmerne om de ting der sker både i huset og i kommunen.

Gitte Marie: Tak.

 

Ad3

Gruppernes beretning

Malerværkstedet

Lis Glidal: Tirsdagsmalerne, de er omkring 8 kunstner på holdet. Og ud over at male tirsdag formiddag, hvor de udfordre hinanden med nye teknikker og fællesmalerier, tager de også på fælles ture til kunstudstillinger.  De deltager med et fællesmaleri på dette års forårsudstillingen.

Finn Falbe-Hansen: Onsdag formiddag, portræt gruppen. Der er kommet flere nye medlemmer det sidste år, så det går rigtig godt. De tager også ud af huset for at male landskaber.

Susanne Strøyberg: Nyt åbent værksted hvert mandag fra kl 10 til ca. 18. Alle er velkommen.

Eva Top: Tirsdag eftermiddag er det Billedmagerne, der er i huset fra kl 13, de er ca. 7. Der tegnes, males, drikkes kaffe og spises kager. Efter kagen giver de hinanden konstruktiv kritik.

Pia Vestmar: Team fredag, var et åbent værksted for alle. Teamet har besluttet at nedlægge sig. De vil hellere være mere fri omkring hvilke dage de kommer i huset.

Mollevitten(torsdag): der var ingen repræsentant. De er ca. 10-15 personer?

Keramik

Lisbeth Nørkjær: Der er to keramik grupper om tirsdagen. Der kunne godt være lidt mere gang i grupperne. En gang imellem brænder de Raku udenfor i haven.

Sofie Dam: Nyt medlem, er blevet rigtig godt taget imod på keramik værkstedet, og meget glad for at komme i huset.

Grafik

Hans Jultved: der er ingen faste grupper i grafik. Alle arbejder selvstændigt. Værkstedets størrelse gør også at der er max 3-4, der kan trykke samtidigt.

Foto Der var ingen repræsentant fra foto på mødet. Jan H mente dog at Jens Verner stadigvæk gerne vil give et intro til billedbehandling på computeren hvis nogle skulle være interesseret.

Kunstbiblioteket

Lis Glidal: Har man lyst til at udstille og låne sine billeder ud, kan man henvende sig til Lis. Man kan tage 6 billeder med og de er på biblioteket i 2 måneder.

 

Ad 4

Regnskab

Jens Jørgen Hyldig udlevede regnskabet og gennemgik det.

Spørgsmål og kommentarer til regnskabet:

Der blev spurgt til midler fra det grønne hus.

Jens Jørgen: Vi kan søge midler til noget specifikt, f.eks. har vi fået midler til staffelier.

Dorrit Valeur: Hvordan kan det være at vi har betalt for kunstbibliotekets kasser?

Lis Glidal: Det er en aftale med biblioteket som søger for udlån, pladsen på biblioteket, plakat m.m.

Birgitte Brinkløv: Vi skal være glade for alt det kommunen betaler for vores hus, huslejen, varme, el m.m.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

Ad 5

Budget 2016/2017 og kontingent for 2017

Der er kommet et forslag fra bestyrelsen om at hæve kontingentet fra 250 kr. til 300 kr. og fra 400 kr. til 500 kr. for firmakontingent fra 2017. Begrundelsen er, at der har været et underskud i foreningen de sidste 3 år. Udgifterne er steget, og der har ikke tidligere i foreningens levetid været kontingentstigning. Det er nødvendigt med en vis kapital i tilfælde af større uforudsete reparationer og i tilfælde af en eventuel nyetablering. 

 

Efter en livlig debat for og imod en forhøjelse, blev det vedtaget at godkende budgettet og hæve kontingentet for enkeltmedlemmer til 300 kr. og firmakontingent til 500 kr. fra 2017, dette skete ved håndsoprækning.

 

Ad 6

Tørre rummet

Bestyrelsen har i flere omgange bedt medlemmerne om at tage deres gamle værker med hjem ude fra tørrerummet. Der er kun sket meget lidt. Bestyrelsen vil nu gerne høre medlemmerne, hvad de synes der skal gøres.

Igen en livlig debat som mundede ud i, at Tirsdagsmalerne vil påtage sig ansvaret for at rydde op og henvende sig til de kunstnere, der har gamle værker stående.

Rakuovnen, der også er nødt til at stå i tørrerummet, lugter. Keramikerne vil søge for at den renses og at halmen kommes i plastikposer, da det muligvis er det, der lugter.

 

Ad 7

Valg til bestyrelen

Inden valg til bestyrelsen gennemgik Gitte Marie Michelsen ansvarsområderne i bestyrelsen. De er delt op i 5 områder, se bilag 1.

Gitte Marie Michelsen og Sonja Lebeda var ikke på valg i år.

 

Da der tidligere er sket en forskydning i valgperioderne, er nogle af medlemmerne valgt for 1 år.

 

Nye medlemmer i bestyrelsen:

Susanne Strøyberg 2 år

Elise Bengtsson 2 år

Hans Jultved 2 år

Anne Rambæk 1 år

Eva Top 1 år

Suppleanter:

Else Haakonsson 1 år

Steen Grenbom 2 år

Revisor:

Jørgen Ingvorsen 2 år

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv efterfølgende.

 

Ad 8

Evt.

Hanne Aagaard: Der mangler lamper udenfor til bagdøren. Kan der evt. sættes en lampe op indenfor i huset, som lyser ud? Så vi kan undgå hærværk?   Gitte Marie: det vil vi undersøge muligheden for.

Lis Glidal: Flot år der er gået og tak til Gitte Marie for at hun har påtaget sig opgaven som formand.

Jan Hovald: Foreslår at der evt. kan inviteres politikkere til vores cafe aftener.

Ole Jakobsen: Hvis huset skal rives ned, må vi lave en happening, måske at male på alle væggene eller lignede. Gitte Marie: foreløbig er vi her mindst 1 år endnu.

 

Lotteri

Alle medlemmer fik et lod og alle modtog en lille gevinst.

Tak til dem der bidrog med gevinster, en særlig tak til Lisbeth Nørkjær fra keramikken, som havde rigtig mange fine ting med. <3

 

Dirigenten, Jan Hovald, afsluttede generalforsamlingen og takkede for god orden og dejlig mad.

 

Ref. Sonja Lebeda                                                                                                                                          

04-04-2016