Møllestien 3 - 3200 Helsinge

Generalforsamling

Torsdag d. 23. marts 2017 kl. 19-22

Møllestien 3, 3200 Helsinge

 

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent

2) Formanden aflægger beretning for det foregående år

3) Grupperne aflægger beretning

4) Kassereren forelægger revideret regnskab

5) Kassereren forelægger budget og forslag til kontingent

6) Fastsættelse af kontingent

7) Indkomne forslag:

 1. Forslag til vedtægtsændring med kommentar.

 2. En café aften med snak om ønsker og visioner for Kunstværkstederne Møllestien

 3. Bibliotek forslag til fremtidig kunstudlån på biblioteket fremover

 

8) Valg i henhold til vedtægterne

På valg til bestyrelsen 2 årig periode:

Anne Rambæk

Eva Top

Gitte Marie Michelsen - Ønsker ikke genvalg

Sonja Ekkenberg

 

På valg som suppleant til bestyrelsen 1 årig periode:

Else Haakonsson - Ønsker ikke genvalg

 

Valg af suppleant til bestyrelsen 2 årig periode:

Steen Grenbom (suppleant 2 årig periode og ikke på valg) er indtrådt for Elise Bengtsson, der er udtrådt af bestyrelse pr. 1.marts 2017 af private årsager.

9) Eventuelt

 

Der vil blive en let servering

 

Indkomne forslag:

a) Kommentar til behandling på generalforsamlingen d.23.3.2017 angående ny vedtægt

Fremsat af Jørgen Ingvorsen

Det er upræcist, at skrive almindelig flertal.

Bestyrelsen kan ikke optage lån og sælge fast ejendom uden godkendelse på en generalforsamling (se ny vedtægt paragraf 12).

 

b) Forslag til behandling på generalforsamlingen d.23.3.2017 angående en cafe´ aften

Fremsat af Lisbeth Nørkjær

Da vi formentlig står overfor store ændringer i det kommende år, på kunstværkstederne, foreslår jeg at vi tager en snak om ønsker og visioner for vores hus fremtid. Måske kan vi lave en cafe´ aften med brainstorming?

 

c) Forslag til behandling på generalforsamlingen d.23.3.2017 angående kunstudlånet på bibliotekets fremtid

Fremsat af Gitte-Marie Michelsen

1. Kunstudlånet overgår helt til biblioteket.

2. Kunstudlånet bliver en selvstændig forening med egne vedtægter og økonomi.

3. Kunstudlånet forbliver i Kunstværkstedernes regi.

   1. Bestyrelsen står for, sammen med biblioteket, at få nedskrevet aftaler mellem biblioteket, Kunstværkstederne og de udstillende kunstnere.

   2. Af aftalen skal det tydeligt indgå, hvem der bærer ansvar for hvilke områder herunder erstatningsansvar for såvel inventar på biblioteket som udstillede værker.

   3. Der udfærdiges en skriftlig aftale, der udleveres til de udstillende kunstnere.

   4. Den der står for administrationen af kunstudlånet skal sørge for at de udstillende kunstnere får den skriftlige aftale.

   5. Aftaler mellem biblioteket og Kunstværkstederne sker mellem biblioteket og bestyrelsen.

   6. For administrationen af udlånet findes en ansvarlig, der skal være medlem af Kunstværkstederne.

  

 

FORSLAG til Vedtægt for Kunstværkstederne Møllestien

§ 1 Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er: ”Kunstværkstederne Møllestien”. Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. Foreningen er stiftet d. 27. januar 1997.

§ 2 Foreningens formål
Foreningens formål er at fremme kunstens vilkår i Gribskov Kommune og omegn ved:

1. Værkstedsfaciliteter
2. Udstillingsvirksomhed
3. Møder om kunst og kunstaktiviteter
4. Kurser
5. Foredrag
6. Besøg på udstillinger, museer o.l.
7. Besøg hos kunstnere og værksteder
8. Aktiviteter, der forbedrer kunstlivet

§ 3 Medlemskab
Som medlemmer kan optages alle interesserede, der kan tilslutte sig foreningens formål.

Medlemmer deles i 4 grupper:
Gruppe 1: Aktive medlemmer
Gruppe 2: Passive medlemmer
Gruppe 3: Venskabsforeninger*

Gruppe 4: Æresmedlemmer

 

Indmeldelse skal ske til bestyrelsen.

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets økonomiske mellemværender med foreningen afvikles. Tilbagebetaling af kontingent kan ikke ske.

Medlemmer må kun udføre foreningsaktiviteter i de lånte lokaler.

 

*Mindre, ikke kommercielle kunstforeninger, der har et vist samarbejde med Kunstværkstederne Møllestien. Medlemskab skal godkendes på generalforsamlingen.


§ 4 Kontingent
Kontingentet for de enkelte grupper fastlægges ved den årlige generalforsamling for den kommende generalforsamlingsperiode. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 5 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamling holdes hvert år i første kvartal.  Medlemmerne indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelse sker elektronisk og ved opslag i foreningens lokaler.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent.

Alle medlemmer, som har betalt rettidigt kontingent, er valgbare på generalforsamlingen. Nye medlemmer skal dog have været medlem i minimum 3 måneder for at kunne blive valgt som bestyrelsesmedlem suppleant, revisor eller revisorsuppleant.

Medlemmer, der ønsker at stille op til bestyrelsen, men ikke har mulighed for at være til stede ved general- forsamlingen, skal skriftligt sende meddelelse herom til formanden, der skal være denne i hænde inden generalforsamlingens begyndelse.

Dagordenen skal indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

 2. Formandens beretning

 3. Interesse- og værkstedsgruppernes beretning

 4. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse

 5. Fremlæggelse af budget for den kommende periode

 6. Fastsættelse af kontingent

 7. Behandling af indkomne forslag *

 8. Valg til bestyrelsen

 9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

 10. Valg af 2 suppleanter

 11. Eventuelt

 

*Forslag skal være fremsendt skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. I tilfælde af indkomne forslag, udsendes ny dagsorden indeholdende forslag – senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

§ 6 Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke er medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt – kun ved personligt fremmøde. Ønskes der skriftlig afstemning, af blot et enkelt medlem, skal afstemning ske skriftligt. Fremsættes der ikke ønske herom, sker afstemning ved håndsoprækning.
Der udfærdiges referat af generalforsamlingens beslutninger. Referatet underskrives af dirigenten og minimum et bestyrelsesmedlem.

§ 7 Valg på generalforsamlingen
Bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer i.h.t. § 5.

På lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, på ulige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer.
Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2 årig periode.

Hvert år vælges 2 suppleanter. Valgperioden for suppleanter er 1 år.

Foreningen har 2 revisorer, hvor der hvert år vælges 1 revisor, som vælges for en 2 årig periode. Revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

 

§ 8 Foreningens daglige ledelse
Den valgte bestyrelse konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens ordinære medlemmer er til stede.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Såfremt afstemning står lige, er formandens stemme afgørende.

Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder og har taleret, men ikke stemmeret.

Afgår bestyrelsesmedlemmer i utide, indkaldes suppleanter i deres sted og er med i bestyrelsen frem til førstkommende generalforsamling.

Der skrives referat af bestyrelsesmøder, som skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage efter hvert bestyrelsesmøde.

Reglerne for benyttelse af værkstedsfaciliteterne fastlægges af værkstedsgrupperne i samråd med bestyrelsen.

Der kan til enhver tid oprette aktivitetsgrupper med særlige aktivitetsområder eller formål, som aftales med bestyrelsen. En repræsentant for en gruppe kan deltage i bestyrelsesmøder – under det punkt, der vedrører gruppens arbejde for den kommende periode.

 

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, såfremt 3 medlemmer af bestyrelsen ønsker dette.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt, over for bestyrelsen, fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, der ønskes behandlet.

Indkaldelsesfrist for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For mødets ledelse, afstemninger m.m. gælder samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

Der udfærdiges referat over den ekstraordinære generalforsamlingens beslutninger. Referatet underskrives af dirigenten og minimum et bestyrelsesmedlem.

§ 10 Regnskab
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes og formandens påtegning og underskrift. Regnskabet udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamling.

§ 11 Revision
Foreningen har 2 revisorer og 1 revisor suppleant. Revisorerne skal gennemgå regnskabet og påse, at beholdningerne er til stede.

§ 12 Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af formand og kasserer. Der kræves underskrift af formand og kasserer i forening.

Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som hviler på foreningen.

§ 13 Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne kan ske på ordinær generalforsamling eller på ekstraordinær generalforsamling når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Vedægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 14 Opløsning af foreningen
Beslutningen om foreningens opløsning kan kun ske på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Er den ekstraordinære generalforsamling ikke beslutningsdygtig, grundet utilstrækkeligt fremmøde, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal uanset de fremmødtes antal.

For indkaldelse, mødets ledelse, afstemninger m.m. gælder samme bestemmelser som for den ordinære og ekstraordinære generalforsamling.

Ved foreningens ophør udloddes foreningens eventuelle formue til almennyttige formål, der har tilknytning til foreningens formål. Beslutning herom træffes af den opløsende generalforsamling.

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen,
afholdt den: _______________________

                                                                                                                                                                                                  Underskrift
Dirigent _____________________________                                                  

Underskrift

Bestyrelsesrepræsentant______________________

 

 

  

 

Generalforsamlingen afholdes første kvartal hvert år med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Kun medlemmer, der har betalt kontingent, er stemmeberettiget på generalforsamlingen.

Alle valg og vedtagelser på Generalforsamlingen skal ske efter simpelt stemmeflertal.